Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Projekt "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe"

Konkurs Serwisu Samorządowego PAP – Innowacyjny Samorząd

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU

Projekt innowacji społecznej pod nazwą „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), a partnerem Berufsförderungsinstitut Burgenland – instytut szkolenia zawodowego (BFI) z Austrii. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że zakończyła się realizacja projektu.

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” o numerze nr POWR.04.01.00-00-SW01/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż  projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” zachowuje trwałość projektu:  od 17.03.2022 r. do 17.03.2027 r.

Projekt dotyczył podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w Polsce również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

IV posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 26 maja br., odbyło się kolejne, ostatnie już posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, grantobiorcy, przedsiębiorcy oraz Lidera Projektu – UMWŚ.

dokumentacja fotograficzna z targów

Szkoły i pracodawcy na targach branżowych

Uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się w Targach Kielce w dniach 22 – 24 września 2020 r. 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020