Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

IV posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 26 maja br., odbyło się kolejne, ostatnie już posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, grantobiorcy, przedsiębiorcy oraz Lidera Projektu – UMWŚ.

Spotkanie otworzył Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, nadzorujący prace Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – Lidera projektu, odpowiedzialnego za jego realizację.
Dyrektor podsumował najważniejsze działania realizowane w ramach projektu.
Następnym punktem spotkania były wystąpienia przedstawicieli wszystkich 10 Grantobiorców, którzy podsumowali realizację swoich Grantów.
Istotnym aspektem posiedzenia Komitetu było przedstawienie przez Wykonawcę Raportu upowszechniającego, przewodniczącą zespołu badawczego dr hab. Joannę Kurowską-Pysz Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego, który będzie rekomendowany do wdrożenia w Technikach.
W trakcie dyskusji uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego.
Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, jako bezpośredni rezultat inicjatywy Komisji Europejskiej Catching-up Regions.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020