Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O projekcie

1. Cel projektu

Tytuł projektu: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.
Partner projektu: Berufsförderungsinstitut Burgenland – Instytut szkolenia zawodowego (BFI)

Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2020-12-31

Łączna wartość projektu: 17 808 774,50 zł PLN
w tym dofinansowanie projektu z UE:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w Polsce również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

2. Planowane efekty

Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu będzie zwiększenie częstości i jakości kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez działania, które stanowią bezpośrednio odpowiedź na bariery zidentyfikowane w trakcie pogłębionej analizy, zaplanowane na podstawie doświadczeń międzynarodowych zaadoptowanych do lokalnej sytuacji. W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do zwiększenia skali kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w następujący sposób:

Projekt zakłada wykorzystanie innowacji społecznej w tym zmiany w prowadzeniu zajęć kształcenia praktycznego, do przetestowania i wypracowania nowych skutecznych rozwiązań problemów w obszarze przede wszystkim kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia. Nowe podejście przyczyni się do zmniejszenia zidentyfikowanych barier w tym obszarze, gdyż dotychczasowe działania nie są wystarczające.

Działania w projekcie będą koncentrować się na najtrudniejszych i kluczowych problemach, wspierających osiągnięcie celów, wynikających z dokumentacji strategii.

Potrzeba aktywnego kształtowania profilu szkolnictwa zawodowego i wyższego zgodnie z oczekiwaniami regionalnej gospodarki wynikających z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020. „Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim wraz z analizą kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu” realizowanych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskazuje natomiast na potrzebę zwiększenia wymiaru praktycznego szkolnictwa zawodowego np. poprzez wdrożenie kształcenia dualnego w województwie świętokrzyskim.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020