Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/KF/2019.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem dla uczestników/uczestniczek w ramach grantu „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej” w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie biura: Kancelaria Finansowo Księgowa, ul. Sitkówka 6, 26-060 Chęciny, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego, w którym zostało ogłoszone postępowanie tj. do  dnia 18.02.2019r. do godz. 18.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr  1/KF/2019

Protokół z zapytania ofertowego

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020