Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 02/11/KF/2018.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

39221000-7 – sprzęt kuchenny

39241120-0 – noże kuchenne

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 21.11.2018 r. do godz. 16.00.

zapytanie ofertowe sprzęt kucharski_2018.10.22

załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 formularz ofertowy

załącznik nr 3 oświadczenie

załącznik nr 4 wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego nr 02/11/KF/2018 z dnia 14.11.2018 roku na usługę polegającą na dostawie 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich
z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Dostar s.m. Sławomir Martyka

Ul. Kolberga 17

25-620 Kielce

NIP 657 175 10 04

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 pkt. Łączna cena oferty brutto 33 626,00 zł.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020