Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 34 sztuk urządzeń typu tablet PC wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe
Nr 01/10/KF/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 34 sztuk urządzeń typu tablet PC wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

30213100-6 – Komputery przenośne

48620000-0 – Systemy operacyjne

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213200-7 – Komputer tablet

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 16.00.

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku
z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego nr 01/10/KF/2018 z dnia 16.10.2018 roku na usługę polegającą na dostawie 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 34 sztuk urządzeń typu tablet PC wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby realizacji grantu pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

DSG SOFTWARE Marcin Gawlik

Ul. Piotra Ściegiennego 177

25-116 Kielce

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 80 pkt Łączna cena oferty brutto 53 200,00 zł.

Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: https://szpp.eu/pl/2013-Zapytanie_ofertowe_nr_01_10__KF_2018.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020