Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zadanie 4. Monitorowanie efektów i rozpowszechnianie celem wdrożenia innowacyjnych form wsparcia na rzecz kształcenia zawodowego

 

I. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz opracowanie merytoryczne, graficzne  i wydruk Raportu upowszechniającego

II. Organizacja Konkursu z nagrodami na najlepsze rozwiązanie opracowane przez uczniów w trakcie kształcenia praktycznego przeprowadzonego u pracodawcy

III. Wybór i nagroda dla wyróżniających się przedsiębiorców, realizujących kształcenie praktyczne we współpracy ze szkołami – AMBASADOR EDUKACJI

IV. Organizacja i przeprowadzenie wizyt  dla przedsiębiorców z innych powiatów/regionów u Grantobiorców

V. Film instruktażowy nt. innowacyjnych form kształcenia zawodowego

VI. Akcje upowszechniające innowacyjne formy kształcenia zawodowego u pracodawcy i rezultaty wdrażanych grantów

VII. Organizacja i przeprowadzenie FORUM rozpowszechniającego wypracowany Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020