Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 23 marca 2018r. w Sali konferencyjnej w Hotelu Best Western w Kielcach odbyło się spotkanie  Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego powołanego w ramach projektu grantowego pn. Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Spotkanie otworzył Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który potwierdził, iż rozwój szkolnictwa zawodowego jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Województwo Świętokrzyskie w celu rozwoju przedsiębiorczości w regionie i dostosowania umiejętności przyszłej kadry do wymagań rynku pracy.  Priorytetowe działanie w celu podniesienia jakości kształcenia praktycznego podkreślił również Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, który przedstawił także zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. Następnie Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, przybliżył uczestnikom genezę realizacji projektu oraz główne założenia inicjatywy Komisji Europejskiej „Catching up regions”, w ramach której eksperci Banku Światowego analizowali obecny system szkolnictwa zawodowego. Wstępem do dyskusji uczestników, była prezentacja na temat Specyfikacji Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego, przedstawiona przez Sylwię Mucha – Kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Nabór wniosków dotyczących przeniesienia 40% godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw zakończył się 2 marca br. W ramach konkursu zgłoszono 8 aplikacji, w tym 7 poprawnych pod względem formalnych, które zostały skierowane do oceny merytorycznej. Spotkanie zakończyło się merytoryczną dyskusją uczestników spotkania na temat dostosowania szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy i pozytywnymi opiniami ze strony przedsiębiorców na temat projektu i działań w nim zaplanowanych.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami a także instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości. Rolą Komitetu jest monitorowanie i wspieranie działań realizowanych w ramach grantów, celem wypracowania Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020