Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zadanie 1. Przygotowanie procesu grantowego i działania wspierające rozwój innowacyjnych form kształcenia zawodowego

 

I. Spotkania Komitetu Sterującego ds. rozwoju kształcenia praktyczne

  • 28 listopada 2017 r. podczas Forum Kształcenia Praktycznego, inaugurującego realizację projektu, powołany został Komitet Sterujący ds. kształcenia praktycznego, w skład którego weszli przedstawiciele: MIiR, UMWŚ, WUP, ŚCDN, ORE, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, WRRP oraz partnerzy społeczni, władze i przedstawiciele Konsorcjów, reprezentujący branże z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego
  • 28 marca 2018 r. odbyło się I spotkanie Komitetu Sterującego ds. kształcenia praktycznego:

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/spotkanie-komitetu-sterujacego-ds-rozwoju-ksztalcenia-praktycznego/

  • 23 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Best Western Grand Hotelu w Kielcach odbyło się II spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego:

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/ii-spotkanie-komitetu-sterujacego-ds-rozwoju-ksztalcenia-praktycznego/

 

 

II. FORUM  kształcenia praktycznego

  •   28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, odbyło się Forum Kształcenia Praktycznego  z udziałem partnera ponadnarodowego z Austrii:

https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/o-innowacyjnym-modelu-ksztalcenia-praktycznego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fpio%2Fedukacja%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j8P0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_j8P0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_j8P0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_j8P0_delta%3D10%26_101_INSTANCE_j8P0_cur%3D20%26_101_INSTANCE_j8P0_andOperator%3Dtrue

 

III. Organizacja i przeprowadzenie spotkań grantowych w powiatach

  • W okresie VIII-X. 2017 r. w powiatach województwa świętokrzyskiego odbyło się 14 spotkań grantowych z przedstawicielami instytucji, zainteresowanych realizacją Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego:

http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1892-spotkania-grantowe-w-ramach-nowego-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe?start=48

http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1909-animatorzy-ds-grantow-odwiedzili-wszystkie-powiaty-w-regionie?start=40

 

IV. Procedura wyboru Grantobiorców

  • 30 listopada 2017 r. ukazało się Ogłoszenie o rekrutacji Grantobiorców:

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-o-rekrutacji-grantobiorcow-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/

  • 14 maja 2018 r. po zakończeniu oceny warunków formalnych i merytorycznych przez niezależnych Ekspertów zewnętrznych oraz negocjacjach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Grantodawca zatwierdził i opublikował listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/wp-content/uploads/2018/05/Lista-rankingowa-Specyfikacji-Innowacji.pdf

 

V. Artykuły branżowe nt. kształcenia  praktycznego

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/wp-content/uploads/2018/10/Szkolnictwo-zawodowe-a-%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie-inteligentne-specjalizacje.pdf

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/wp-content/uploads/2018/12/By%C4%87-kreatywnym-czy-zosta%C4%87-specjalist%C4%85-oto-jest-pytanie.pdf

 

VI. Targi branżowe

 

VII. Platforma współpracy Grantobiorców

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020