Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte

W dniach 20-21 września 2018 r. rozpoczął się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie “Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz ekspertem austriackim. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbyło się w Ożarowie i Opatowie, dotyczyło grantu: „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim”, którego liderem jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 w Opatowie.

Konsultacje warsztatowe, w których biorą udział grantobiorcy, eksperci austriaccy oraz lider projektu zostały zorganizowane w celu bezpośredniego przekazania wiedzy i doświadczeń zagranicznego partnera w kontekście dualnego systemu nauczania. Współpraca dotyczy m.in.: omówienia programów kształcenia w miejscu pracy, opracowania założeń formalnych między różnymi podmiotami (szkoły/przedsiębiorca/instytucje pośredniczące), katalogu rekomendacji w kierunkach kształcenia uczniów oraz profilu działalności przedsiębiorcy i specyfiki lokalnej gospodarki.
Zgodnie z profilem grantu eksperci omawiać będą innowacyjne założenia kształcenia w miejscu pracy między różnymi podmiotami przy wykorzystaniu systemu austriackiego w kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik hotelarz oraz technik pojazdów samochodowych.
Kolejne spotkania zostały zaplanowane na IV kwartał 2018 r.

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020