Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte

W dniach 20-21 września 2018 r. rozpoczął się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie “Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz ekspertem austriackim. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbyło się w Ożarowie i Opatowie, dotyczyło grantu: „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim”, którego liderem jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 w Opatowie.

Konsultacje warsztatowe, w których biorą udział grantobiorcy, eksperci austriaccy oraz lider projektu zostały zorganizowane w celu bezpośredniego przekazania wiedzy i doświadczeń zagranicznego partnera w kontekście dualnego systemu nauczania. Współpraca dotyczy m.in.: omówienia programów kształcenia w miejscu pracy, opracowania założeń formalnych między różnymi podmiotami (szkoły/przedsiębiorca/instytucje pośredniczące), katalogu rekomendacji w kierunkach kształcenia uczniów oraz profilu działalności przedsiębiorcy i specyfiki lokalnej gospodarki.
Zgodnie z profilem grantu eksperci omawiać będą innowacyjne założenia kształcenia w miejscu pracy między różnymi podmiotami przy wykorzystaniu systemu austriackiego w kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik hotelarz oraz technik pojazdów samochodowych.
Kolejne spotkania zostały zaplanowane na IV kwartał 2018 r.

Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020