Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

III posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

W dniu 4 września br. w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach odbyło się III Posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez Tomasza Janusza Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, który w trakcie swojej prezentacji, przedstawił informacje o bieżących i planowanych działaniach w ramach projektu.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zrealizowanych wskaźników w ramach kończącego się grantu pn. „Model Kształcenia Dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich”. W dalszej części spotkania przedstawicie pozostałych Grantobiorców podczas swoich prezentacji zapoznali uczestników ze stopniem zaawansowania prac przy realizacji grantów oraz zwrócili uwagę na problemy jakie pojawiły się w trakcie kolejnych etapów działań. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat korzystania z dostępnych  form wsparcia w zakresie specjalistycznego doradztwa edukacyjnego, przeprowadzonych kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców realizujących u siebie kształcenie praktyczne oraz możliwościach upowszechniania wdrażanych Modeli Kształcenia. Spotkanie zakończyła dyskusja nt. regulaminu  konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji” organizowanego przez grantodawcę dla wszystkich uczniów i uczennic biorących udział w realizowanych grantach.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020