Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

II SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

23 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Best Western Grand Hotelu w Kielcach odbyło się II spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego, powołanego w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe.

Spotkanie otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, nadzorujący prace Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – Lidera projektu, odpowiedzialnego za jego realizację.

W pierwszej części spotkania głos zabrał również Kazimierz Mądzik,  Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił priorytetowe znaczenie dla regionu wszystkich działań dążących do podniesienia jakości kształcenia praktycznego i dostosowania umiejętności przyszłej kadry do wymagań rynku pracy. Zapewnił również zebranych, że świętokrzyskie szkolnictwo zawodowe jest na bardzo dobrym poziomie, a placówki bezpośrednio zaangażowane w edukację przyszłych fachowców wyróżniają się na tle innych w kraju, zarówno pod względem dostępności wykwalifikowanej kadry jak również doposażeniem pracowni dydaktycznych i warsztatów, co w dużej mierze jest zasługą dobrego wykorzystania środków unijnych przez zarządzających nimi.
Następnie Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, przybliżyła uczestnikom genezę realizacji projektu, jego główne założenia, jak również stan bieżącej realizacji. Wstępem do dyskusji uczestników spotkania była prezentacja grantu pn. Model Kształcenia Dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, przedstawiona przez Monikę Ogłozę, nauczyciela szkoły odpowiedzialnego za jego realizację. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pozostałych Grantobiorców, jak również członków Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości. Dyskusja dotyczyła głównie możliwości zmodyfikowania i tym samym dostosowania programu nauczania, realizowanego w szkołach zawodowych, do wymagań rynku pracy. Z inicjatywą aktywnego wspierania absolwentów szkół zawodowych wykazał się Paweł Lulek, kierownik Zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, który zaproponował wspólne wypracowanie programu wsparcia dla uczniów kończących szkoły i technika zawodowe, by jak najbardziej ułatwić im zawodowy start na rynku pracy i tym samym powstrzymać migrację zarobkową młodych ludzi.
Dotychczasowe działania projektowe spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno przez pracodawców jak i młodzież szkół, dlatego jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie ponownego Naboru na Grantobiorców, którzy będą mieli możliwość przetestowania Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego w swoich regionach.

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

II SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOII SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOII SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOII SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOII SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOII SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

II SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Zdjęcie 7

II SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020