Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualizacja ogłoszenia o rekrutacji Grantobiorców

Dotyczy projektu: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Uwaga: Zmiana terminu składania aplikacji!
Termin składania aplikacji: od 30 listopada 2017 r. do 02.03.2018 r. do godziny 15:00.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza rekrutację Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego. Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami mogą być: szkoły zawodowe – techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, JST jako organy prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Animatorzy ds. grantów:

Termin składania aplikacji: od 30 listopada 2017 r. do 02.03.2018 r. do godziny 15:00.

Specyfikację innowacji wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (skany dokumentów podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Grantobiorcy) na adres e-mailowy: innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl.

Pliki do pobrania

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020