Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o II naborze Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego.

Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości

szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami mogą być: szkoły zawodowe – techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, JST, inne organy prowadzące szkoły,  organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo jako partnerzy mogą występować jednostki administracji publicznej zaangażowane w proces kształcenia, których udział wzmocni planowany do wdrożenia model kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym przez podmioty lokalne.

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:

Animatorzy ds. grantów:

Agnieszka Fugińska   – tel. 41 306 70 17    e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl

Katarzyna Bębas         – tel. 41 306 70 15   e-mail: katarzyna.bebas@sejmik.kielce.pl

Barbara Jakubowska – tel. 41 306 70 16   e-mail: barbara.jakubowska@sejmik.kielce.pl

Sylwia Mucha             – tel. 41 306 70 14   e-mail: sylwia.mucha@sejmik.kielce.pl

Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00

Dokumenty do pobrania:

Procedura grantowa II nabór

Załącznik nr 1 – Specyfikacja innowacji II nabór

Załącznik nr 1a do Specyfikacji Innowacji Oświadczenie szkół II nabór

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy II nabór

Załącznik nr 3 – SPIS WARUNKÓW FORMALNYCH II nabór

Załącznik nr 4 – SPIS WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH II nabór

Załącznik nr 5 Tabela z wykazem maksymalnych stawek w PLN II nabór

Specyfikacje Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego wraz z załącznikami należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:

innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020