Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży branżowej i obuwia dla 68 uczniów kształcących się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno– hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/KF.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa branżowej odzieży i obuwia dla 68 uczniów kształcących się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych (34 osób) oraz technik hotelarstwa (34 osób) i odbywających praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

18100000-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

18000000-9 –  Specjalna odzież robocza

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godz. 16.00

zapytanie ofertowe odzież i ubiór

załącznik nr 1 SOPZ

załacznik nr 3

załacznik nr 4 

Zawiadomienie o wyborze

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego nr 01/11/KF/2018 z dnia 09.11.2018 roku na usługę polegającą na dostawie branżowej odzieży i obuwia dla 68 uczniów kształcących się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych (34 osób) oraz technik hotelarstwa (34 osób) odbywających praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

DBG System Marcin Chwałek

Ul. Częstochowska 19

25-647 Kielce

NIP 959 148 67 65

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 pkt. Łączna cena oferty brutto 48 526,55 zł.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020