Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Inauguracja grantu dla szkół zawodowych w Starachowicach

Inauguracja grantu dla szkół zawodowych w Starachowicach

28 września w Starachowicach odbyła się  konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego  liderem jest  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte

Konsultacje warsztatowe z partnerem austriackim rozpoczęte

W dniach 20-21 września 2018 r. rozpoczął się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie “Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz ekspertem austriackim. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbyło się w Ożarowie i Opatowie, dotyczyło grantu: „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim”, którego liderem jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 w Opatowie.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie społeczne poniżej 750 000 euro na organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla 390 uczniów i uczennic z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Link do Zamówienia społecznego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/684-zamowienia-spoleczne-ponizej-750-000-euro/6541-przedmiotem-zamowienia-jest-organizacja-i-przeprowadzenie-indywidualnych-zajec-z-doradztwa-zawodowego-dla-390-uczniow-i-uczennic-z-wojewodztwa-swietokrzyskiego-uczestniczacych-w-projekcie-pn-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-w-ramach-programu-.html

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na usługę zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego artykułu branżowego dotyczącego szkolnictwa zawodowego

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kraju i województwie świętokrzyskim dla projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Link do Zapytania ofertowego:

http://Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kraju i województwie świętokrzyskim dla projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie grupowych kursów pedagogicznych

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie grupowych kursów pedagogicznych dla pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, w celu nabycia przez nich kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowanych w ramach projektu pn. ,,Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Link do Zapytania ofertowego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6491-zapytanie-ofertowe-ktorego-przedmiotem-jest-organizacja-i-przeprowadzenie-grupowych-kursow-pedagogicznych-dla-pracownikow-przedsiebiorstw-z-terenu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-celu-nabycia-przez-nich-kompetencji-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-org.html

Podpisanie umów z Grantobiorcami

Umowy o powierzenie grantów podpisane !

W czwartek 24 maja br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,      Marszałek Adam Jarubas podpisał z Grantobiorcami z regionu świętokrzyskiego Umowy o powierzenie grantów na prawie 9 mln złotych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji

           Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, uprzejmie informuje, że po zakończeniu oceny warunków formalnych i merytorycznych przez niezależnych Ekspertów zewnętrznych oraz negocjacjach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zatwierdził listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1 Innowacje społeczne.Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji

Zdjęcie obrazujące uczestników Komitetu Sterującego

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 23 marca 2018r. w Sali konferencyjnej w Hotelu Best Western w Kielcach odbyło się spotkanie  Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego powołanego w ramach projektu grantowego pn. Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Aktualizacja ogłoszenia o rekrutacji Grantobiorców

Dotyczy projektu: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Uwaga: Zmiana terminu składania aplikacji!
Termin składania aplikacji: od 30 listopada 2017 r. do 02.03.2018 r. do godziny 15:00.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020