Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób)

 

w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w środę 3 lipca podpisali umowy o powierzenie grantów z trzema podmiotami w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ostateczna Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji – II nabór

Ostateczna Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Inwestycji i Rozwoju/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, uprzejmie informuje, że po zakończeniu oceny warunków formalnych i merytorycznych przez niezależnych Ekspertów zewnętrznych oraz negocjacjach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zatwierdził listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Ostateczna lista rankingowa II nabór

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji – II nabór

Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Inwestycji i Rozwoju/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, uprzejmie informuje, że po zakończeniu oceny warunków formalnych i merytorycznych przez niezależnych Ekspertów zewnętrznych oraz negocjacjach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zatwierdził listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II Naboru Grantobiorców

Zapytanie ofertowe na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

 

zapytanie ofertowe _Wybór ekspertów_ll Nabór grantów_20022019_093905

Załącznik nr 1 _ do zapytania ofertowego_ Wybór ekspertów_II Nabór

Załacznik Nr 2 – Formularz potwierdzający doświadczenie Eksperta – EKSPERCI OCENA GRANTÓW

informacja o wyborze oferty

 

Projekt "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe"

Ogłoszenie o II naborze Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego.

Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości

szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami mogą być: szkoły zawodowe – techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, JST, inne organy prowadzące szkoły,  organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo jako partnerzy mogą występować jednostki administracji publicznej zaangażowane w proces kształcenia, których udział wzmocni planowany do wdrożenia model kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym przez podmioty lokalne.

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:

Animatorzy ds. grantów:

Agnieszka Fugińska   – tel. 41 306 70 17    e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl

Katarzyna Bębas         – tel. 41 306 70 15   e-mail: katarzyna.bebas@sejmik.kielce.pl

Barbara Jakubowska – tel. 41 306 70 16   e-mail: barbara.jakubowska@sejmik.kielce.pl

Sylwia Mucha             – tel. 41 306 70 14   e-mail: sylwia.mucha@sejmik.kielce.pl

Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00

Dokumenty do pobrania:

Procedura grantowa II nabór

Załącznik nr 1 – Specyfikacja innowacji II nabór

Załącznik nr 1a do Specyfikacji Innowacji Oświadczenie szkół II nabór

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy II nabór

Załącznik nr 3 – SPIS WARUNKÓW FORMALNYCH II nabór

Załącznik nr 4 – SPIS WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH II nabór

Załącznik nr 5 Tabela z wykazem maksymalnych stawek w PLN II nabór

Specyfikacje Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego wraz z załącznikami należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:

innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl

Spotkanie dla grantobiorców z Kielc i powiatu kieleckiego

Spotkanie dla grantobiorców z Kielc i powiatu kieleckiego

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie grantowe dotyczące drugiego naboru wniosków prowadzonego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. W wydarzeniu udział wzięła wicemarszałek Renata Janik. Uczestniczyli w nim również wicestarosta kielecki Tomasz Pleban i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/KF/2019.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem dla uczestników/uczestniczek w ramach grantu „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej” w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie biura: Kancelaria Finansowo Księgowa, ul. Sitkówka 6, 26-060 Chęciny, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego, w którym zostało ogłoszone postępowanie tj. do  dnia 18.02.2019r. do godz. 18.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr  1/KF/2019

Protokół z zapytania ofertowego

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020