Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Zapytanie ofertowe a Usługę ekspercką polegająca na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II Naboru Grantobiorców

Zapytanie ofertowe a Usługę ekspercką polegająca na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

 

zapytanie ofertowe _Wybór ekspertów_ll Nabór grantów_20022019_093905

Załącznik nr 1 _ do zapytania ofertowego_ Wybór ekspertów_II Nabór

Załacznik Nr 2 – Formularz potwierdzający doświadczenie Eksperta – EKSPERCI OCENA GRANTÓW

Ogłoszenie o II naborze Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego.

Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami mogą być: szkoły zawodowe – techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, JST, inne organy prowadzące szkoły,  organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo jako partnerzy mogą występować jednostki administracji publicznej zaangażowane w proces kształcenia, których udział wzmocni planowany do wdrożenia model kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym przez podmioty lokalne.

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:

Animatorzy ds. grantów:

Agnieszka Fugińska   – tel. 41 306 70 17    e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl

Katarzyna Bębas         – tel. 41 306 70 15   e-mail: katarzyna.bebas@sejmik.kielce.pl

Barbara Jakubowska – tel. 41 306 70 16   e-mail: barbara.jakubowska@sejmik.kielce.pl

Sylwia Mucha             – tel. 41 306 70 14   e-mail: sylwia.mucha@sejmik.kielce.pl

Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00

Dokumenty do pobrania:

Procedura grantowa II nabór

Załącznik nr 1 – Specyfikacja innowacji II nabór

Załącznik nr 1a do Specyfikacji Innowacji Oświadczenie szkół II nabór

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy II nabór

Załącznik nr 3 – SPIS WARUNKÓW FORMALNYCH II nabór

Załącznik nr 4 – SPIS WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH II nabór

Załącznik nr 5 Tabela z wykazem maksymalnych stawek w PLN II nabór

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/KF/2019.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem dla uczestników/uczestniczek w ramach grantu „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej” w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie biura: Kancelaria Finansowo Księgowa, ul. Sitkówka 6, 26-060 Chęciny, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego, w którym zostało ogłoszone postępowanie tj. do  dnia 18.02.2019r. do godz. 18.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL KONSULTACJI WARSZTATOWYCH Z PARTNEREM AUSRIACKIM

W dniach 27 – 30 listopada 2018 roku zakończył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Zapytanie ofertowe na dostawę 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 02/11/KF/2018.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej.

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

W dniach 5 – 8 listopada 2018 roku odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu miasta Kielce oraz powiatów skarżyskiego i starachowickiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży branżowej i obuwia dla 68 uczniów kształcących się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno– hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/KF.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa branżowej odzieży i obuwia dla 68 uczniów kształcących się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych (34 osób) oraz technik hotelarstwa (34 osób) i odbywających praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020